Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker van Centurial en Acoose.NET.

1. Definities

 • Centurial is een genealogische software applicatie, waarmee de gebruiker op een op bewijs gebaseerde manier zijn of haar familiestamboom kan vastleggen en onderzoeken. In deze voorwaarden wordt met Centurial ook de bijbehorende website (https://www.centurial.net) bedoeld.

 • Acoose.NET is het bedrijf dat Centurial ontwikkelt en uitgeeft. Acoose.NET is gevestigd te Utrecht, Nederland, en is aldaar geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76133427.

 • De gebruiker is de persoon die Centurial gebruikt voor het vastleggen en onderzoeken van zijn/haar familiestamboom.

 • Een gebruikersovereenkomst of kortweg overeenkomst is een overeenkomst tussen de gebruiker en Acoose.NET aangaande het gebruik van Centurial door de gebruiker. Gebruikersovereenkomsten worden uniek geïdentificeerd door een factuurnummer.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of overeenkomst van of met Acoose.NET. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Acoose.NET niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een gebruikersovereenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker:

 1. akkoord gaat met het te betalen bedrag.

 2. accepteert dat er geen bedenktijd geldt.

 3. deze algemene voorwaarden accepteert.

 4. de overeengekomen vergoedingen aan Acoose.NET zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Acoose.NET.

4. Wettelijke bedenktijd

Voor uw overeenkomsten met Acoose.NET is géén wettelijke bedenktijd van toepassing. Bij internetverkoop hebben consumenten volgens de Nederlandse wet recht op bedenktijd; de wet maakt echter een uitzondering voor 'de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd'. Zie ook Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 230p, lid g.

Acoose.NET adviseert de gebruiker om vóór aanschaf van Centurial met behulp van de gratis Proefeditie van Centurial vast te stellen, of Centurial correct werkt op de PC of laptop van de gebruiker, en of Centurial voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

5. Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumtermijn van precies 1 jaar, gerekend vanaf het exacte moment van betaling. Dit jaar noemen we hier het gebruiksjaar.

 2. Indien de gebruiker heeft gekozen voor het betaalplan eenmalige betaling, eindigt de overeenkomst automatisch na precies 1 gebruiksjaar. De gebruiker zal tenminste 1 maand vóór de beëindiging van de overeenkomst een e-mail hierover ontvangen.

. Indien de gebruiker heeft gekozen voor het betaalplan doorlopende incasso, wordt de overeenkomst na het verstrijken van precies 1 gebruiksjaar telkenmale stilzwijgend verlengd voor opnieuw 1 gebruiksjaar. De gebruiker zal tenminste 1 maand vóór de verlenging van de overeenkomst een e-mail hierover ontvangen.

 1. Een doorlopende incasso wordt beëindigd wanneer de gebruiker deze opzegt. Een doorlopende incasso kan op ieder moment worden opgezegd mits er 10 maanden zijn verstreken ná aanvang van de overeenkomst. De opzegging dient tenminste 3 dagen voor vóór het verstrijken van het lopende gebruiksjaar bij Acoose.NET bekend te zijn. Na opzegging eindigt de overeenkomst aan het eind van het lopende gebruiksjaar.

 2. Acoose.NET communiceert alle aanvangs- en beëindigingstijdstippen in Coordinated Universal Time.

 3. Acoose.NET kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de gebruiker aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Acoose.NET niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle betalingen en prijzen zijn in Euro (€).

 2. In geval van doorlopende incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. Indien de doorlopende incasso niet kan plaatsvinden, zal de automatische incasso automatisch worden opgezegd.

 3. De overeengekomen betalingen voor het gebruik van Centurial vinden altijd plaats voorafgaand de ingang van een gebruikersovereenkomst.

 4. De prijzen kunnen door Acoose.NET eenzijdig worden gewijzigd. Prijswijzigingen gaan altijd pas in bij het aangaan van een nieuwe gebruikersovereenkomst of het automatisch verlengen van een gebruikersovereenkomst. In dat laatste geval zal de gebruiker tenminste 1 maand vóór de verlenging hierover worden gewaarschuwd; de gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de doorlopende incasso op te zeggen

7. Intellectuele eigendomsrechten

Centurial is en blijft intellectueel eigendom van Acoose.NET. Een overeenkomst tussen de gebruiker en Acoose.NET geeft de gebruiker in deze context slechts het recht om gebruik te maken van Centurial.

8. Redelijk gebruik

Een gebruikersovereenkomst geeft de gebruiker het recht om Centurial op maximaal 3 PC's en/of laptops te installeren; deze installaties mogen vervolgens door maximaal 2 gebruikers worden gebruikt.

9. Bugs en gebruikerswensen

Elke software applicatie bevat ongewenste eigenschappen, zogenaamde bugs. Centurial waarschijnlijk ook. Daarnaast heeft iedere gebruiker aanvullende wensen. Een gebruikersovereenkomst geeft de gebruiker het recht Centurial te gebruiken as is, dat wil zeggen, inclusief de bestaande bugs en tekortkomingen.

Acoose.NET zal te allen tijde haar best doen om bekende bugs te repareren en aanvullende wensen te realiseren. Acoose.NET is dit echter niet verplicht. Acoose.NET zal bij iedere melding door een gebruiker van een bug of wens een triage uitvoeren om te bepalen hoeveel gebruikers het probleem ondervinden (urgentie) en hoeveel werk het is om het probleem te verhelpen (impact). Op basis daarvan beslist Acoose.NET òf, en zo ja wanneer, het probleem wordt verholpen.

10. Aansprakelijkheid

Centurial helpt de gebruiker bij het vastleggen van bronnen en informatie, en helpt de gebruiker bij het trekken van conclusies op basis van de deze bronnen en informatie. De uiteindelijke conclusies zijn echter voor rekening van de gebruiker, en Acoose.NET kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade die eventueel voortkomt uit conclusies die zijn getrokken op basis van Centurial.

Het gebruik van Centurial is op eigen risico van de gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van genealogieverslaving. Acoose.NET kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van Centurial.

11. Privacy

De privacy van de gebruiker is belangrijk voor Acoose.NET. In het privacybeleid kunt u lezen welke gegevens Acoose.NET verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt, en hoe dat gebeurt.

12. Wijziging van deze algemene voorwaarden

Acoose.NET behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen gaan altijd pas in bij het aangaan van een nieuwe gebruikersovereenkomst of het automatisch verlengen van een gebruikersovereenkomst. In dat laatste geval zal de gebruiker tenminste 1 maand vóór de verlenging hierover worden gewaarschuwd; de gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de doorlopende incasso op te zeggen.

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.